Аналіз відмінностей обліку інвестиційної нерухомості за національними П(С)БО від обліку за МСФЗ (порівняння МСБО 40 та П(С)БО 32)