Аналіз відмінностей обліку непоточних активів, утримуваних для продажу, за національними П(С)БО від обліку за МСФЗ (порівняння МСФЗ 5 та П(С)БО 27)