Відмінності в обліку основних засобів за МСБО 16 і П(С)БО 7